29 éves tapasztalat
25.000+ termék
24 órás kiszállítás
10.000+ aktív partner

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Szállító által a termék értékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek „ÁSZF”

Érvényes: 2019. március 21-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a VECTRA-LINE Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 45/B „R” épület., képviselője: Kárpáti Zsolt ügyvezető, elektronikus levelezési címe: info@vectraline.hu, weboldalának címe: www.vectraline.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-908877, adószáma: 14548442-2-42) továbbiakban Szállító, és a Szállító szolgáltatásait igénybe vevő Partner (a továbbiakban Partner) együttműködésének feltételeit tartalmazza.

A Szállító főtevékenysége nyomtatvány, papír-írószer, irodaszer nagykereskedelmével foglalkozó társaság.
 1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT
  1. A Szállító teljesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az „ÁSZF”-ben meghatározott feltételekkel történhetnek, amelyek legkésőbb a Partner internetes regisztrációját követő megrendelésével, avagy regisztráció nélkül telefonon, faxon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésével a Partner által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a Partner a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. A Partner nem elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Szállító részéről, azonban a Szállító által megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.
  2. A Partner az internetes regisztrációját követő megrendelésével a jelen „ÁSZF”-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Szállító által közölt árjegyzék szerinti vételárat a megállapodott fizetési módon és határidőben maradéktalanul kifizeti.
  3. A Szállító által forgalmazott, leszállított árut a Partner kizárólag a Szállító írásbeli hozzájárulása esetén jogosult exportálni, amely exportálás a Partner számára a Magyar Köztársaság, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. A Partner köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes magyar vagy külföldi hatóságoknál.
 2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. A Szállító viszonteladóknak, közbeszerzés keretében közintézményeknek, valamint kizárólag Budapesten és 4.3. pontjában írt közvetlen, illetve közvetett vonzáskörzeteiben székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek értékesíti termékeit.
  2. A Szállító regisztrációs rendszere kizárólag adószámmal rendelkező vállalkozásokat tud regisztrálni, így természetes személyek regisztrációját a rendszer automatikusan visszautasítja. Budapest és a 4.3. pontban írt közvetlen, illetve közvetett vonzáskörzeteiben kívüli székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek regisztrációját a rendszer az irányítószám alapján automatikusan visszautasítja és az ügyfelet a Fortuna Regionális Üzlethálózat Partnerei weboldalára irányítja át.
  3. A Szállító hosszabb üzleti kapcsolat esetén a Partner részére halasztott fizetési kedvezményt nyújthat, amely kedvezmény megadásának, illetőleg indokolás nélküli, bármikor történő visszavonásának joga a Szállító kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a halasztott fizetési kedvezményhez kapcsolódó, „engedélyezett egyedi vevői kinnlevőség állomány” (ún. „hitelkeret”) biztosítását külön Partner tulajdonosi vagy vezető tisztségviselői két tanú által hitelesített készfizető kezességvállaláshoz kösse.
  4. Halasztott fizetési kedvezmény előfeltételeként a Szállító a Partnert a saját rendszerében regisztrálja, amely regisztrációhoz, a halasztott fizetési kedvezmény iránti kérelem mellékleteként csatolni kell egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, illetőleg gazdálkodó szervezetek esetén a nyilvántartását végző szerv által kiállított harminc napnál nem régebbi nyilvántartási kivonatot, aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát. Az előbbi okiratok figyelembevételével kitöltött „Együttműködési megállapodás” dokumentum mindkét fél általi, cégszerű, azonosítható aláírásával részesülhet a Partner az együttműködési megállapodásban rögzített időponttól kezdődően halasztott fizetési kedvezményben.
  5. A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával Partner hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a Szállító a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Szállító a nyilvántartásaiban tárolja, azonban harmadik félnek nem továbbíthatja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a Partner előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.
  6. A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Szállító folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékét számítja fel késedelmi kamatként, amely késedelmi kamatot az éves zárást követően késedelmi kamatközlő levélben küld meg teljesítésre a Partner részére. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja fel a Partnert a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szállító külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.
  7. A regisztrációt követően egyeztetett pénzügyi e-mail címre (nem minden esetben azonos más regisztrált e-mail címekkel) egyenlegértesítőt küldünk azon Partnerek részére, akiknek egy naptári napot meghaladó lejárt tartozásuk van. További három és tizennégy naptári nap után Szállító ismételt fizetési felszólítást küld azon Partnerek részére, akik a fizetési emlékeztető ellenére sem rendezték tartozásukat. A második felszólításban Szállító tájékoztatja a Partnert, hogy tartozás behajtását további öt naptári napos késedelem esetén jogi útra tereli. Írásbeli fizetési emlékeztető mellett azon hátralékos Partner, akinek három napon túli lejárt tartozása van, a Szállító rendszerében „letiltásra” kerül, a halasztott fizetési lehetősége megvonásra kerül, és a továbbiakban számukra kizárólag készpénzes fizetési móddal áll módjában a Szállítónak a számlát kiállítani. Azon esetben, ha a Partner a letiltást követően rendezi tartozását, úgy ismételten halasztott fizetési kedvezményben való részesíthetősége, illetőleg a halasztott fizetési kedvezmény mértékének meghatározása a Szállító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben a „hátralékos” Partner nem reagál a fizetési felszólításokra, vagy a tartozása meghaladja a huszonegy naptári napot, úgy a Szállító a követelését jogi úton érvényesíti, a Szállító döntése alapján ügyvéd, vagy megbízott behajtó cég útján, amellyel kapcsolatosan felmerülő költség a Ptk. 6:46. §-a alapján a Partnert terheli.
  8. Amennyiben a Partner készpénz helyettesítő eszközzel (pl.: utalvány) tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy az annak pénzre történő konvertálásával kapcsolatosan a Szállítónál felmerülő kezelési és adminisztrációs költség a Partnert terheli, aki köteles ezen összeget a Szállító ilyen irányú felhívására maradéktalanul megfizetni. Ezen összeg megfizetésének hiányában az áru ellenértéke nem tekinthető maradéktalanul kiegyenlítettnek. Az utalvány átadására kizárólag a Szállító székhelyén működő pénztárában van lehetőség, a pénztáron kívül a Szállító munkavállalói és megbízottjai utalvány átvételére nem jogosultak. A Szállító nem vállal felelősséget az olyan utalványok átvételére, ami a Partner részéről nem a Szállító telephelyén működő pénztárába került személyes átadásra.
 3. A MEGRENDELÉS MÓDJA
  1. A Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szállító felé a megrendelését a regisztrációját követően adhatja le. A Partner nem elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Szállító részéről, azonban a Szállító által megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Szállító és a Partner között érvényesen létrejön. Minden megrendelés, amelyet a Partner a Szállító ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít elektronikusan, írásban, vagy személyesen, az visszaigazolással, avagy visszaigazolás hiányában az áru teljesítésével szerződésnek minősül. A felek között magyar nyelven ily módon létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül.
  2. A Partner által webáruházon keresztül leadott megrendelés esetén a Szállító elektronikus úton haladéktalanul automatikus visszaigazolást küld. Az automatikus rendelés visszaigazoló e-mailben a visszaigazolt termékek mennyisége és a szállítás időpontja tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont, és a visszaigazolástól eltérő mennyiség is lehetséges.
  3. A Partner vállalja, hogy a megrendeléseiben feltünteti a Szállító árlistáiban szereplő cikkszámait, és legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító az árlistájában, webáruházában szereplő termékek, ott feltüntetett legkisebb csomagolási egységeiben teljesíti a megrendeléseit.
  4. A Partner ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Szállítót különösen nem terheli felelősség:
   • az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a Partner vásárlását akadályozó működési hibája;
   • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése,
   • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
   • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
   • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében,
   • a webáruházában szereplő termékek közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár kerül feltüntetésre, ez esetekben a Szállító nem köteles a terméket hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Partner írásban elállhat a megrendeléstől.
 4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE
  1. A megrendelt áru szállítása a Partnerrel egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott szállítási címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a Partner köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a Partner számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Szállító részére értesítést küldeni. A megrendelt árut a Szállító gépkocsivezetői, illetve szállítmányozó partnerei munkanapokon 7-18 óra között szállítják házhoz.
  2. A Szállító vállalja, hogy a Partner adott napon 15.00 óráig (webáruházon keresztül 16.00 óráig) beérkező megrendelését a megrendelés elfogadásától, az esetek többségében 24 órán belül Magyarország területére kiszállítja. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, azok a Szállítót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben az ügyfélszolgálat által visszaigazolt szállítási határidő.
  3. Budapesten és annak közvetlen vonzáskörzetében (Alsónémedi, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csömör, Diósd, Dunaharaszti, Dunakeszi, Ecser, Érd, Fót, Gyál, Halásztelek, Kerepes, Kistarcsa, Maglód, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Pécel, Solymár, Szigetszentmiklós, Törökbálint, Üröm, Vecsés) nettó 15.000,- Ft feletti megrendelések szállításait kizárólag logisztikai költségek terhelik, míg a nettó 15.000,- Ft alatti megrendelések nettó 990,- Ft/cím értékhatár alatti házhozszállítási és logisztikai díj ellenében kerülnek kiszállításra. Budapesten és annak közvetlen vonzáskörzetén kívül (Alsónémedi, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csömör, Diósd, Dunaharaszti, Dunakeszi, Ecser, Érd, Fót, Gyál, Halásztelek, Kerepes, Kistarcsa, Maglód, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Pécel, Solymár, Szigetszentmiklós, Törökbálint, Üröm, Vecsés) nettó 20.000,- Ft érték feletti megrendelések esetén kizárólag a logisztikai díj megfizetése esetén kerülnek kiszállításra, míg 20.000,- Ft értékhatár alatti megrendelés esetén a szállítás egységesen nettó 990,- Ft/cím értékhatár alatti házhozszállítási és logisztikai díj ellenében kerül kiszállításra. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító a kialakult logisztikai folyamatai miatt a Partnertől azonos napon érkező, de időben eltérő, több megrendelés esetén a házhozszállítás díja szempontjából - a Szállító ettől eltérő visszaigazolása hiányában - külön ügyletnek minősülnek, így az értékhatár alatti házhozszállítási és logisztikai díjak fent részletezett értékhatárokkal megegyező módon kerülnek felszámításra.
  4. Amennyiben a Partner megrendelése elérné a díjmentes házhozszállítás értékhatárát, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs a Szállító raktárán, a megrendelés házhozszállítása a Partner számára nem lesz díjmentes. A fennmaradó tétel(ek) rendelésének tartása és teljesítése új megrendelésnek minősül. A Szállító nem köteles az eltérő szállítási időpontú termékek egy szállítással történő teljesítésére.
  5. Minden nettó 100.000,- Ft alatti rendelés esetén megrendelésenként nettó 590,- Ft, nettó 100.000,- Ft feletti megrendelés esetén az áru nettó érték 0,6 %-ának megfelelő összegű logisztikai díj kerül kiszámlázásra külön tételként. A logisztikai díj felszámítása nem képez tárgyalási alapot kedvezmény érvényesítésre.
  6. Az áruátvételkor a Partner képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.
  7. Az áru kísérő okmánya a szállítólevél, számla vagy a logisztikai cég bizonylata, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.
  8. A Partner jogosult az árut a Szállító költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:
   • az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő, a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes*
   • az árucikk nem lett megrendelve;
   • az árucikk nem időre érkezik;
   • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).
   *Amennyiben a Partner a házhozszállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az áru sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni. A Partner a házhozszállításból eredő áru sérülések reklamációit kizárólag a Partner és a szállítmányozó cég által felvett kárjegyzőkönyv alapján érvényesítheti a Szállító felé.
  9. A Partner EUR raklapokon történő áruszállítás esetében köteles a szállítmányozónak a szállított raklapokkal megegyező darabszámú és azonos minőségű EUR csereraklapot biztosítani. A szállítmányozó a hibás, sérült, javított, nem újszerű, nem szabványos EUR raklapok visszavételét megtagadhatja. Amennyiben a Partner a raklapos kiszállításkor nem rendelkezik a megfelelő minőségű és mennyiségű csereraklappal, abban az esetben a szállítást kísérő „Nyilatkozaton” rögzíteni kell és aláírással igazolni szükséges a csereraklap átadásának hiányát. Ebben az esetben a Szállító az EUR raklap értékét kiszámlázza a Partner felé nettó 3 000,-Ft / db áron. Végfelhasználóhoz történő házhozszállítási szolgáltatás igénybevétele esetén a raklap ellenértéke a viszonteladó partner felé kerül kiszámlázásra. Amennyiben a Partner az aktuális üzleti éven belül, tehát minden tárgyév december 31-ig, a megfelelő minőségű EUR raklapokat a Szállító telephelyére visszajuttatja, ebben az esetben a Szállító jóváíró számlát állít ki a Partner felé a visszaszállított raklapok mennyiségének megfelelően, nettó 3 000,- Ft/db áron, érték levonás nélkül. A Szállítónak annyi raklapot áll módjában jóváírni, amennyi raklap a Partner részére kiszámlázásra került az üzleti évben.
  10. A megrendelt termékek helyszíni átvételét a Szállító a Partner számára hétfőtől - péntekig 8:00 - tól 15:00 óráig biztosítja a telephelyén. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér időpont megjelölésével, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a Szállító a megadott és visszaigazolt időponttól számított két munkanapig biztosítja átvételre. A második munkanap elteltével - amennyiben a Partner nem veszi át az árut - a megrendelés törlésre kerül. A lemondott megrendelések esetben a logisztikai díjjal megegyező mértékű meghiúsulási kötbér kerül felszámításra. Amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.
  11. A Szállító lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy megrendeléseit külön költséghelyenként komissiózva, csomagolva kérje összekészíteni, bizonylatolni. Az egy megrendelésnél több, költséghelyként leadott és átvett rendelések esetén, megrendelésenként (amely nem összevonható egy bizonylatra) nettó 100 Ft komissiózási díj kerül felszámításra.
 5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE
  1. A Szállító a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a Partnerrel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a Partner nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.
  2. A Partner kizárólag a szokásos üzletmenetében jogosult a tulajdonjogi korlátozás alatt álló termékeket értékesíteni, azonban abban az esetben, ha a Partnernek lejárt fizetési kötelezettsége van a Szállító felé, köteles a nála található még nem értékesített, a Szállító által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg azokat a Szállító székhelyén a Szállító rendelkezésére bocsátani, avagy a Szállító forgalmazási termékkörébe tartozó egyéb, általa forgalmazott terméket (ún. helyettesíthető termék) a fennálló követelés mértékéig eladási áron a Szállító részére értékesíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a Szállító a leszállított árut, minden külön végrehajtható okirat nélkül, az áru fekvése helyén magához veheti, amely esetben sem Partnert, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében a Szállítóval szemben birtokvédelem (jogos önhatalom). Ezen rendelkezések irányadóak a helyettesíthető termékekre is. Az előbbiek szerint gyakorolt jogos önhatalom esetén a Partner köteles a Szállítónak az áru vissza-, ill. elszállításával felmerülő, a vissza-, ill. elszállított áru nettó értéke 5%-ának megfelelő szállítási díjat is külön számla ellenében megfizetni. Azon nem várt esetben, ha a Partner vagy a Partner érdekkörébe tarozó személy a Szállító által gyakorolni kívánt jogos önhatalmat meghiúsítja, úgy a jogos önhatalom első megkísérlésének napjától a jogos önhatalom sikeres gyakorlásának napjáig a Partner a vissza-, ill. elszállítani kívánt áru nettó értéke 5%-ának megfelelő napi késedelmi kötbért is köteles a Szállító részére megfizetni.
  3. Amennyiben a Partner lejárt és nem lejárt tartozása meghaladja a Partnernek a külön megállapodásban rögzített hitelkeretét, úgy a Szállító jogosult felfüggeszteni a további szállításokat az ellenérték maradéktalan megfizetéséig.
 6. TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ
  1. A Szállító raktárából csak egyedi jelzésű ragasztószalaggal lezárt csomag vagy bontatlan gyártói csomagolásban kerül kiszállításra. Amennyiben a Partner a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a Szállító megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A Szállító kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben - és a Partnernek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a Partnertől a káreseményről.
  2. A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a Partner nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Szállítóról vagy szállítmányozó partneréről átszáll a Partnerre.
  3. A Partner minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a Szállító csak a sértetlen egyedi ragasztószalaggal lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételkori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett. Amennyiben a Partner a házhozszállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az árú sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni. A Partner a házhozszállításból eredő áru sérülések reklamációit kizárólag a Partner és a szállítmányozó cég által felvett kárjegyzőkönyv alapján érvényesítheti a Szállító felé.
  4. A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Szállító mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.
 7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS
  1. A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár. A Szállító az árváltozás jogát fenntartja.
  2. A Partner által elfogadott árváltoztatás esetén a Partner által az új árjegyzék hatályba lépése előtt rendelt áruk ellenértéke a rendelés leadásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.
  3. A Szállító aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.vectraline.hu címen. A Szállító prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Szállító semmiféle felelősséget nem vállal.
  4. A Szállító online rendszerébe kizárólag internetes regisztrációt követően jelszóval rendelkező Partner léphet be. A Partner teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció eredményeképpen kapott jelszó kezeléséért, a Partnert teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. A Szállító nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a Partnernél, akár más harmadik személynél.
 8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU
  1. A Partner a Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét köteles a számla kézhezvételétől számított két munkanapon belül jelezni a Szállító weboldaláról (www.vectraline.hu) letölthető „Reklamációs és visszáru adatlap” kitöltött példányának megküldésével a reklamacio@vectraline.hu e-mail címen. A megrendelésektől eltérő reklamációt a Szállító csak a webáruházban leadott illetve egyéb írásban leadott pontos cikkszámot tartalmazó (fax, e-mail) megrendelésekre fogad el. A telefonon, diktálás útján leadott, vagy telefonon módosított megrendelések reklamációit a Szállító a többlet készletek visszáruira vonatkozó szabályok szerint bírálja el. A Partneri reklamációk jogosságát, a visszáruk engedélyezhetőségét és az elállás megfelelőségét a Szállító reklamációkért felelős munkatársa bírálja el az adott adatlap beérkezésétől számított két munkanapon belül.
  2. A hiányosan kitöltött, olvashatatlan, értelmezhetetlen formanyomtatványok nem kerülnek elbírálására. Megfelelően kitöltött és a Szállító engedélyező aláírásával ellátott formanyomtatvány hiányában a szállítmányozó cégek az árut nem szállítják vissza, illetőleg visszáruként a Szállító telephelyére közvetlenül visszaszállított áruk nem kerülnek átvételre. A Partner által kézzel kitöltött reklamációs formanyomtatvány esetében a Szállító nyomtatott betű használatát, valamint a Szállító által használt cikkszámok feltüntetését kéri, ezek hiányában nem áll módjában elfogadni a Partner reklamációját.
  3. A szállítás során sérült termékek reklamációi esetében a Szállító a Partnertől a „Reklamációs és visszáru adatlap” részeként termékfotó mellékelését kéri. Amennyiben a megrendelt áru csomagolása házhozszállítás során sérült, úgy a Partner köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvben rögzíteni a reklamáció tényét, ennek hiányában a Szállító nem vállal felelősséget a kártalanításra, az áru jóváírására.
  4. A Szállító telephelyén személyesen átvett áruk esetén a Szállító távozást és az okmányok igazolását követően reklamációt nem fogad el a Partnertől, ezért kérjük, hogy a Partner az áruátadás alkalmával a telephely elhagyása előtt, alaposan ellenőrizze a rendelt áruk minőségi és mennyiségi meglétét.
  5. A Szállító által jogos, elfogadott visszáruk, reklamációk ellenértékét a Szállító jóváírja a Partner részére legkésőbb a reklamáció kézhezvételétől számított nyolc nyolc naptári napon belül, amely vagy az ellenérték visszautalásával vagy számlakompenzáció útján kerül beszámításra.
  6. A Szállító a beérkezett reklamációk elbírálásáról negyvennyolc órán belül e-mail visszajelzést küld a Partner részére. Pozitív elbírálás esetén a Szállító a Partnerrel egyeztetett módon rendezi a reklamációt.
  7. A Partner köteles tíz munkanapon belül visszajuttatni azokat az árukat, amelyeket a Szállító reklamáció során minőségi vagy mennyiségi hiba miatt elfogadott. A Partner a Szállító által elfogadott, jogosan reklamált visszárukat az alábbiak szerint kezeli:
   • Ha a Partner nem a Szállító által bevont szállítmányozó cégen keresztül intézi visszáruja visszaküldését, hanem saját szállítmányozó céget von be, úgy a Partner a Szállító ügyfélszolgálata által leigazolt „Reklamációs és visszáru adatlap” kíséretében tudja eljuttatni a Szállító telephelyére a reklamált árut, ebben az esetben a szállítási költségeket teljes mértékben a Partner viseli, nem háríthatja tovább a Szállítóra. A Szállító kizárólag olyan termék reklamációjának jóváírását teszi lehetővé, amely a visszaszállítást követően bontatlan, sértetlen, újraértékesíthető állapotban van. A küldemény szállítmányozó cégnek feladott csomagolásának meg kell felelnie a szállítmányozó csomagolásra, címkézésre vonatkozó irányelveinek. A Szállító nem vállal felelősséget a visszaküldött termékek mennyiségi eltéréseivel és csomagolási sérüléseivel kapcsolatosan A visszaszállítás során sérült termékekről a Szállító két munkanapon belül értesíti a Partnert, akinek tíz munkanap áll rendelkezésére, hogy a sérült áru elszállításáról saját költségén gondoskodjon, ellenkező esetben ezen idő elteltével a Szállító a sérült termékeket megsemmisíti.
   • A visszárukra, reklamációkra vonatkozó jogos - a Szállító munkatársainak hibájából bekövetkezett (hibás árukiadás, téves számlázás, téves kiírás, hibás termékek) – reklamációt a Szállító a saját költségén köteles visszaszállítatni a Partnertől. A Szállító ügyfélszolgálata írásban jelzi a szállítmányozó cég és a Parner felé a Partnertől való visszáru visszaszállításának tényét. A Partner köteles gondoskodni a következő megrendelése alkalmával a reklamált termék visszajuttatásáról, valamint a küldeménybe mellékelnie kell a Szállító ügyfélszolgálata által leigazolt reklamációs adatlapot. Amennyiben az elfogadott visszárut a Partner tíz munkanapon belül nem juttatja vissza a Szállító részére, úgy a Partner visszáru igénye a belső ügyviteli folyamatok következtében automatikusan törlődik a Szállító rendszeréből, ez esetben a Partnernek újra kell kezdeményezni a visszáru igényt.
   • A Partnernek lehetősége van a reklamált, visszáruzott termékeket a Szállító telephelyére személyesen visszaszállítani és átadni. A Partnernek a visszáru átadásának tényét a Szállító reklamációs ügyintézőjével kell jóváhagyatnia, aki gondoskodik a raktári átvételről, „Reklamációs és visszáru adatlapon” aláírásával igazolja a termékek mennyiségi és minőségi visszavételét. A Szállító reklamációs ügyintézőjének jóváhagyása nélkül nem áll módjában a Partnertől semmilyen terméket átvenni, befogadni, jóváírni.
  8. Az olyan visszárura szánt készleteket, amelyek nem a Szállító hibájából kerülnének visszavételre, és maximum három hónapon belül kerültek megvásárlásra, minimum 10%-os értéklevonással a Szállító telephelyén kerülhetnek visszavételre, amelyet a Szállító kizárólagos mérlegelési jogkörében bírál el. A Szállító kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a Partner visszárura szánt többletkészleteit a szállítási költség megfizetése mellett visszaszállíttatja-e a Partnertől. Visszáru engedélyezése esetén csak az áru ellenértékének levásárlására, vagy érték azonos cseréjére van lehetőség. Visszárut a Szállító kizárólag bontatlan, sértetlen, gyűjtő egységcsomagban és újraértékesíthető állapotban fogad el. A küldemény szállítmányozó cégnek feladott csomagolásának meg kell felelnie a szállítmányozó csomagolásra, címkézésre vonatkozó irányelveinek. A Szállító kizárólag olyan termékek visszavételét teszi lehetővé, amely a visszaszállítást követően bontatlan, sértetlen, újraértékesíthető állapotban van. A visszáru elfogadásáról vagy elutasításról a Szállító köteles a Partnert kettő munkanapon belül értesíteni.
  9. Visszáru lehetőségét kizáró okok:
   • megszűnt termék,
   • a termék csomagolása időközben megváltozott,
   • a termék csomagolása sérült,
   • a Partner konkrét igényére, egyedileg rendelt termék,
   • szigorú számadású nyomtatvány (kivéve gyártási hiba),
   • áruvételt követő 90 nap eltelte,
   • nem a Szállítótól vásárolt a termék,
   • élelmiszer, vegyi áru
   • a terméknek lejárt a szavatossága
   • akciós termék és olyan termék, amelyhez ajándék járt
   • kiárusításban, szezonban vásárolt termék
 9. MŰSZAKI TERMÉK GARANCIA
  1. A Szállító által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.
  2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Szállító által kibocsátott saját garanciajegy esetén a Szállító telephelye, egyéb esetekben a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Partner kötelessége.
  3. Garanciális igény érvényesítését kizáró okok:
   • a termék nem rendeltetésszerű használata, a termékspecifikációtól eltérő üzemeltetés,
   • szakszerűtlen karbantartás,
   • bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz végez el.
 10. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG
  1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogszabály kifejezett, ettől eltérő rendelkezése esetén nem jogosult a Ptk. 6:231. §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására.
  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az „ÁSZF” bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész „ÁSZF” érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.
  3. A Partner bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az „ÁSZF” rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
  4. A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Szállító jogosult a titoksértésből eredő kárainak a számlákból történő levonás (kompenzálás/beszámítás) útján való érvényesítésére, illetőleg ha kiegyenlítetlen számla nincs, úgy a Partner a kártérítés összegét a Szállító felszólítását követő nyolc napon belül köteles a Szállító részére átutalni.
  5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.
  6. A Szállító nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.
  7. A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni, vagy a https://webgate.ec.europa.eu címen az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot igénybe venni.
  8. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezései az irányadóak. A Szállító rendeletben írt "Elállási/felmondási mintatájékoztatót", "Elállási/felmondási nyilatkozatmintát" és "A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót" www.vectraline.hu weboldalán külön is közzétette.
Budapest, 2019. március 21.
 
MELLÉKLETEK:
 
Elállási/felmondási mintatájékoztató
Elállási/felmondási nyilatkozatminta
Kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató